خدماتی که ما به شما ارائه می دهیم

معماری پایدار چیست؟

معماری پایدار چیست؟

معماری پایدار چیست ؟
طرح مایه ی « معماری سبز »، همچنین شناخته شده به عنوان « معماری پایدار » یا ساختمان سبز، نظریه، علم و سبک ساختمانی است که در تلاش برای کاهش تاثیرات منفی بر روی محیط زیست است. از معماری سنتی که به عنوان نوعی از معماری با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی شناخته می شود، تا برخی دیگر که با ایجاد آشتی و تعامل میان فنآوری و اکولوژی کوشیده اند ویژگی های مفید هر دو را به کار گیرند. در کل این که ساخت محیط مصنوع بایستی با در نظر گرفتن منابع موجود و حفظ آن ها برای آیندگان انجام پذیرد.
‎معماری پایدار در کویر ایران
عناصر معماری پایدار در کویر ایران و تکنیک های ساخت طراحی عبارت است از:
مکان یابی.
استخوان بندی.
بافت فشرده.
نظم ارگانیک.
جهت گیری.
درونگرایی.
سطوح سبز.
تجهیزات و سیستم های غیرفعال.
بادگیرها.
مواد و مصالح ساختمانی.
بازیافت

 

.